Tuesday, July 16, 2013

सीता मंदोदरीला सांगते आहे- 

सावध ऐक साजणी |
प्रवेशता रामानुसंधानी ||
चित्त चित्तपणा विसरूनी |
राम होऊनी स्वये राहे ||


शबरी आपली अवस्था वर्णन करते--

आसनी शयनी आम्हा आणिक बोधु |
एकाजनार्दनी गोड लाविला वेधु ||
जागृती जे जे दिसे |
ते ते राम असे ||
स्वप्नी जे आभासे |
तेही रामु ||
सुषुप्तीचे सुख केवळ राम देख |
रामाविण आणिक नाही नाही ||


No comments:

Post a Comment