Tuesday, July 16, 2013

प. पू. बाबा बेलसरे उवाच २

महाराज म्हणत, एक माणूस गिरणीच्या यंत्रशाळेत गेला. तिथे त्याचे उपरणे एका चाकात अडकले तर हा हा म्हणता तो सर्वच त्यात ओढला गेला. तसे माणूस भगवंताचे नाम घेऊ लागल्यावर तो 'पोहोचतोच' यात शंका नाही. त्याची जी खेच असते त्याला 'अभिक्रम' म्हणतात. भगवंताचे नाम घेतलेले कधीही वाया जात नाही. आपली आतली घाण जेवढी असते ती नाहीशी करण्यास लागणारा प्रयत्न आपला होत नाही म्हणून आपली प्रगती दिसत नाही. पण जसे योगी अरविंद म्हणतात, "You must have intense aspiration but with great patience." या Patience चा अर्थ असा की मला मनाची शांतता पाहिजे यात शंका नाही पण ती तुझ्या इच्छेप्रमाणे, तुला हवे तेव्हा मला दे. नाम घेतले की थोडक्या काळात साधू होईल असे कठीण आहे. "कहत कबीर सुन मेरे गुणिया | साहेब मिले, सबूरीमें |"

~~ प.पू. बाबा बेलसरे

No comments:

Post a Comment